Konkurs

Regulamin konkursu fotograficznego „Chorzów z radością”

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Chorzów z radością” zwanego dalej Konkursem jest Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu.

2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto nadeśle mailem zdjęcie (zdjęcia) ilustrujące hasło „Chorzów z radością”. Oznacza to, że zdjęcie musi być  – np. poprzez miejsce zamieszkania lub miejsce pracy autora, albo przez miejsce wykonania zdjęcia – związane z Chorzowem.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/ opiekunów na udział w konkursie.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca zdjęcie/ zdjęcia.

3. Każdy uczestnik może przysłać maksimum 3 zdjęcia. Zdjęcia muszą spełniać następujące wymagania : dłuższy bok co najmniej 2000 px, format .jpg, bez kompresji. Zdjęcia muszą być oznaczone godłem, które nie ujawnia tożsamości autora. Godłem może być dowolny ciąg liter i liczb np. ABC1234.jpg, Górnik12.jpg, itp. ale ilość znaków nie może przekraczać 10.

Zdjęcia nadsyłane powinny być na adres e – mail: fotokonkurs@chorzow.eu

4. Wraz ze zdjęciem w tym samym mailu należy przesłać osobny plik w formacie .txt, oznaczony tym samym godłem i zawierający dane autora: imię i nazwisko, pełny adres, telefon, mail oraz wyjaśnienie, w jaki sposób zdjęcie łączy się z Chorzowem.  W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest trzeci plik – skan (zdjęcie) w formacie .pdf lub .jpg podpisanej przez rodziców/ opiekunów zgody na udział w konkursie. Przykładowy tekst zgody: Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ mojej córki/ podopiecznego (imię i nazwisko dziecka) w konkursie fotograficznym „Chorzów z radością”. Czytelnie imię i nazwisko opiekuna/ rodzica, podpis, data.

5. Do Konkursu zgłosić można  wyłącznie zdjęcia będące efektem jednokrotnej ekspozycji. Dopuszczalne modyfikacje graficzne to kadrowanie oraz  zmiany kontrastu, jasności, nasycenia kolorów – zarówno całości jak i części obrazu.

6. Termin nadsyłania zdjęć mija 15 maja 2016 o godz. 24.

7. Spośród nadesłanych zdjęć jury, złożone z profesjonalnych fotoreporterów i fotografików przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Dodatkowo jury wybierze zdjęcia, które złożą się na pokonkursową wystawę. Decyzje jury są ostateczne.

Skład jury:

Andrzej Grygiel – przewodniczący jury

Maciej Nabrdalik – członek jury

Wojciech Grzędziński – członek jury

Tomasz Lazar – członek jury

8. Nagrody.

Jurorzy przyznają nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Możliwy jest inny podział nagród.
Nagrody:
1 miejsce: aparat Nikon 1 J5 WH + ob. 10-30mm PD-Zoom SL KIT
2 miejsce: aparat Coolpix AW130 Camouflage
3 miejsce: aparat Coolpix L340 Black

9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy nastąpi 28 maja 2016 r. podczas Śląskiego Festiwalu Fotografii. Do tego czasu postanowienia jury są tajne.

10. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z tegoroczną i przyszłymi edycjami konkursu  oraz tegoroczną  i przyszłymi edycjami Śląskiego Festiwalu Fotografii.

11. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

12. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

12.1 Zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na zdjęciach. Oznacza to, że Uczestnik konkursu posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz we wszelkich materiałach zgodnych z pkt.8 Regulaminu.

12.2 Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich.

13. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

14. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.